The Free Online Myanmar-English Dictionary

👀 Browse through all the words like a real dictionary.

The Free Online Myanmar English Dictionary.

Myanmar-English Dictionary

Learning English? Copy and paste a word or the whole paragraph in English or Myanmar (auto detect) into Google Translate 🔊 with audio. Select a language from the pull-down menu to translate the English words on the whole page into other languages. For Burmese language learners, Microsoft Translator is an another useful tool for pronunciation of Burmese phrases.

DICTIONARY MAIN MENU

က 'sounds like က' ကာ ကား ကျ ကျာ ကျား ကြ ကြာ ကြား ကွ ကွာ ကြွ ကြွား ခ ခါ ခါး ချ ချာ ချား ခြ ခြာ ခြား ခွ ခွာ ဂ 'sounds like ဂ' ဂါ ဂါး ဂျ ဂျာ ဂွ ဂွါ ဃ ဃာ င ငါ့ ငါ ငါး ငြာ ငြား ငှ ငှာ ငှား စ စာ စား စွ စွာ ဆ ဆာ ဆား ဆွ ဆွာ ဇ 'sounds like ဇ' ဇာ ဈ ဈာ ဉ ဉာ ည ညာ ညား ညှာ ဋ ဌ ဌာ ဍ ဎ ဏ တ 'sounds like တ or ဒ' တာ တား တွ တွား ထ 'sounds like ထ' ထာ ထား ထွာ ထွား ဒ 'sounds like ဒ' ဒါ ဒြ ဒွ ဒွါ ဓ ဓါ ဓါး န 'sounds like န' နာ နား နျာ နွား နှ 'sounds like နှ' နှာ နွှာ ပ 'sounds like ပ' ပါ့ ပါ ပါး ပျ ပျာ ပျား ပြ ပြာ ပြား ပွ ပွား ဖ 'sounds like ဖ' ဖာ ဖား ဖျ ဖျာ ဖျား ဖြ ဖြာ ဖြား ဖွ ဖွာ ဖွား ဗ ဗာ ဗား ဗျ ဗျာ ဗျား 'sounds like ဗြ' ဗြာ ဗြား ဘ sounds like ဘ ဘာ ဘား ဘွား မ 'sounds like မ' မာ မာ့ မား များ မြ မြား မွ မှ မှာ မှား မျှ မျှား မွှား မြွှာ ယ ယာ ယား ရ 'sounds like ရ' ရာ ရွ ရွာ ရှ ရှာ ရှား လ လာ လား လျ လျာ လျား လွ လှ လှာ လျှာ လွှ လွှာ လွှား ဝ 'sounds like ဝ' ဝါ ဝါး သ 'sounds like သ' သာ သား သွာ သွား သျှ သျှား ဿ ဟ ဟာ ဟား ဟွား ဠ အ အက အခ အဂ အဃ အင အစ အဆ အဇ အည အဋ္ဌ အဏ အတ အထ အဒ အဓ အန အပ အဖ အဘ အမ အယ အရ အလ အဝ အသ အဟ အအ အာ အား

ကေ ကျေ ကျေး ကြေ ကြေး ကွေ ကွေ့ ကွေး ကျွေး ကြွေ ကြွေး ခေ ချေ ချေး ခြေ ခွေ ခွေ့ ခွေး ချွေ ချွေး ခြွေ ဂေ ဂွေး ငေး ငွေ ငွေ့ စေ စေ့ စေး စွေ စွေ့ စွေး ဆေး ဆွေ ဆွေ့ ဆွေး ဇေ ဈေး ဌေး တေ တေ့ တေး တွေ တွေ့ တွေး ထေ ထေ့ ထေး ထေရ် ထွေ ထွေး ဒေ ဒေး ဒွေး နေ နေ့ နွေ နွေး နှေး နွှေး ပေ ပေ့ ပေး ပြေ ပြေး ပြည် ပြည့် ပွေ ပွေ့ ပွေး ဖေ ဖေ့ ဖေး ဖြေ ဖြည့် ဖြည်း ဖွေး ​ဗေ ဗွေ ဘေ ဘေး မေ မေ့ မေး မြေ မြေ့ မြေး မွေ့ မွေး မှေး မြွေ မြှေး မွှေ မွှေ့ မွှေး ယေ ယှေ ရေ ရေ့ ရေး ရည် ရွေ ရွေ့ ၍ ရွေး ရှေ့ ရှေး ရှည် ရွှေ ရွှေ့ လေ လေ့ လေး လွေ လွေ့ လွေး လှေ လှေ့ လှေး ဝေ ဝေ့ ဝေး ဝှေ့ ဝှေး သေ သေး သေဉ် သွေ သွေ့ သွေး ဟေ ဟေ့ ဟေး ဧ အေ အေ့ အေး

ကံ ကံ့ ကဏ် ကန် ကန့် ကန်း ကမ် ကမ်း ကျံ ကျန် ကျန်း ကျမ်း ကြံ ကြံ့ ကြန် ကြန့် ကြမ်း ကွမ် ကျွမ်း ခံ ခံ့ ခန် ခန့် ခန်း ခမ်း ချန် ချမ်း ခြံ ခြမ်း ဂဏ် ဂန် ဂန့် ဂမ် ငံ ငံ့ ငန် ငန်း ငြမ်း စံ စံ့ စဏ် စန် စန့် စန်း စမ် စမ်း စွမ်း ဆံ ဆံ့ ဆန် ဆန့် ဆန်း ဆမ်း ဇန် ဇမ် ဈာန် ဉာဏ် ညံ ညံ့ ဌာန် တံ တံ့ တန် တန့် တန်း တမ်း တလ် ထံ ထန် ထန့် ထန်း ထမ်း ဒံ ဒဏ် ဒန် ဒန့် ဒန်း ဒါန်း ဒျန့် နံ နံ့ နန် နန့် နန်း နမ် နာမ် နမ့် နမ်း နှံ နှံ့ နှန့် နှမ်း ပံ့ ပဏ် ပဏ်း ပန် ပန်း ပျံ ပျံ့ ပျမ်း ပြန် ပြန့် ဖန် ဖန့် ဖမ်း ဖျံ ဖျန် ဖျန်း ဖြန့် ဖြန်း ဗန် ဗန်း ဘဏ် ဘန် ဘန့် ဘန်း မံ မဏ် မဏ်း မန် မန်း မာန် မာရ် မြန် မြန်း မှန် မှန်း ယံ ယန်း ယမ်း ယွမ် ရံ ရန် ရန်း ရမ် ရမ်း ရွမ်း ရှံ ရှန် ရှန့် ရှမ် ရှမ်း လံ လန် လန့် လန်း လမ်း လှံ လှန် လှန့် လှန်း လှမ်း လျှံ လျှမ်း လွှမ်း ဝမ် ဝမ်း ဝှမ်း သံ သံ့ သန် သန့် သန်း သမ် သမ်း ဟံ ဟန် ဟန့် အံ အံ့ အဏ် အန် အန်း အမ် အမ်း

ကို ကို့ ကိုး ကိုယ် ကိုယ့် ကျို ကျို့ ကျိုး ကြို ကြို့ ကြိုး ခို ခိုး ချို ချို့ ချိုး ခြိုး ဂို ဂိုး ဂျို ဂျိုး ဂြိုဟ် ငို ငို့ ငိုး ငြို ငြိုး စို စို့ စိုး ဆို ဆို့ ဆိုး ဇို ညို ညို့ ညိုး ညှို ညှို့ ညှိုတို တို့ တိုး ထို ထို့ ထိုး ဒို ဒို့ ဒိုး နို နို့ နိုး နှိုး ပို ပို့ ပိုး ပျို ပျို့ ပျိုး ပြို ပြိုး ဖို ဖိုလ် ဖို့ ဖိုး ဖျိုး ဖြို ဖြိုး ဗို့ ဗိုလ် ဗိုဟ် ဗျို ဗျို့ ဗြို့ ဗျိုး ဘို ဘို့ ဘိုး မို မို့ မိုး မျို မျိုး မြို မြို့ မြိုး မှို မှို့ မျှို့ ယို ယို့ ယိုး ရို ရို့ ရိုး ရှို့ ရှိုး လို လို့ လိုး လျှို လျှို့ လျှိုး ဝိုး သို သို့ သိုး သျှို သျှိုး ဟို ဟို့ ဟိုး အို အိုး

ကင် ကင်း ကျင် ကျင့် ကျင်း ကျဉ် ကျဉ်း ကြင် ကြဉ် ကွင်း ကြွင်း ခင် ခင်း ချင် ချင့် ချင်း ချဉ် ချဉ်း ခြင် ခြင်း ခွင် ခွင့် ခွင်း ချွင် ခြွင်း ဂင် ဂျင် ဂျင်း ငင် ငြင်း စင် စင်း စဉ် စဉ့် စဉ်း ဆင် ဆင့် ဆင်း ဇင် ဇင်း ဉာဉ် ညင် ညင်း ညှင်း ညှဉ်း တင် တင့် တင်း တြင်း တွင် တွင်း ထင် ထင့် ထင်း ထွင် ထွင်း ဒင် ဒင်း နင် နင့် နင်း နှင် နှင့် နှင်း နွှင် ပင် ပင့် ပင်း ပဉ် ပျင်း ပျဉ် ပျဉ်း ပြင် sounds like ပြင် ပြင့် ပြင်း ပွင့် ဖင် ဖင့် ဖင်း ဖျင် ဖျင်း ဖျဉ် ဖျဉ်း ဖြင် ဖြင့် ဖွင့် ဗင် ဗျဉ် ဘင် ဘင်း ဘွင်း မင် မင့် မင်း မဉ် မျဉ်း မြင် မြင့် မြင်း မှင် မျှင် မျှဉ်း မြှင့် မြွှင်း ယင် ယင်း ယဉ် ယဉ့် ယဉ်း ယာဉ် ယွင်း ယှဉ် ရင် ရင့် ရင်း ရဉ် ရဉ့် ရှင် ရှင့် ရှင်း ရှဉ့် ရှဉ်း ရွှင် လင် လင့် လင်း လျင် လျင်း လှင် လွင် လွင့် လျှင် လျှင်း လွှင့် ဝင် ဝင့် ဝင်း သင် သဉ် သင့် သင်း သွင် သွင်း သျှင် ဟင် ဟင့် ဟင်း အင် အင့် အင်း အဉ်

ကောင် ကောင်း ကျောင်း ကြောင် ကြောင့် ကြောင်း ခေါင် ခေါင်း ချောင် ချောင်း ခြောင်း စောင် စောင့် စောင်း ဆောင် ဆောင့် ဆောင်း ဇောင်း ညောင် ညောင်း ညှောင့် တောင် တောင့် တောင်း ထောင် ထောင့် ထောင်း ဒေါင် ဒေါင့် ဒေါင်း နောင် နှောင် နှောင့် နှောင်း ပေါင် ပေါင်း ပျောင်း ပြောင် ပြောင်း ဖောင် ဖောင်း ဖျောင်း ဖြောင် ဖြောင့် ဗောင် ဗောင်း ဗြောင် ဗြောင်း ဘောင် ဘောင်း မောင် မောင်း မြောင် မြောင်း မှောင် မှောင့် မြှောင် မြှောင့် ယောင် ယောင်း ရောင် ရောင့် ရောင်း ရှောင် ရှောင်း လောင် လောင်း လျောင်း လှောင် လှောင်း သောင် သောင်း သျှောင် ဟောင် ဟောင်း အောင် အောင့် အောင်း ဩောင်း

ကုန် ကုန်း ကုမ် ကုံ ကုံး ကျုံ ကျုံ့ ကျုံး ကြုံ ကြုံး ခုန် ခုံ ခုံး ချုန်း ချုံ ချုံ့ ချုံး ခြုံ ဂုဏ် ဂုန် ဂုံ ဂျုံ ငုံ ငုံ့ ငုံး စုဏ် စုန် စုန့် စုန်း စုံ စုံး ဆုန်း ဆုံ ဆုံ့ ဆုံး ဇုန် တုဏ် တုန် တုန်း တုံ တုံ့ တုံး ထုန် ထုံ ထုံ့ ထုံး ဒုန်း ဒုံ ဒုံး ဒုလ် နုန့် နုန်း နုံ နုံ့ နုံး နှုန်း ပုဏ် ပုန် ပုန်း ပုံ ပုံ့ ပုံး ပုလ်း ပြုန်း ပြုံ ပြုံး ဖုန် ဖုန်း ဖုံ ဖုံး ဖြုန်း ဖြုံ ဗုန်း ဗုံ ဗုံး ဗြုန်း ဗြုံး ဘုဉ်း ဘုန်း ဘုမ် ဘုံ မုဉ် မုန် မုန့် မုန်း မုံ မြုန့် မြုံ မြုံ့ မှုန် မှုန့် မှုန်း မှုံ မြှုံး ယုန် ယုံ ယုံ့ ရုန့် ရုန်း ရုံ ရုံး ရှုံ့ ရှုံး လုံ လုံ့ လုံး လှုံ လှုံ့ ဝုန်း သုဉ် သုဉ်း သုန် သုန့် သုံ့ သုံး ဟုန် ဟုန်း ဟုံ ဟုမ်း ဟုံး ဥဏ် အုန်း ဥမ် အုံ ဥုံ အုံ့ အုံး sounds like ဥုံး

Color-codes:nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, conjunctions, particles, postpositional markers, interjections.