The Free Online Myanmar-English Dictionary

👀 Browse through all the words like a real dictionary.

The Free Online Myanmar English Dictionary.

Myanmar English Dictionary

Single Tone 'ut'

ကတ် - ကတ်တ - ကတ်ထ - ကဒ် ကပ် - ကပ်င - ကက်န ကပ်ပ - ကပ်ပိ - ကသ် ကျတ် ကျပ် - ကျပ်ခ - ကြတ် ကြပ် ခတ် ခတ်က - ခပ် - ခပ်ခ - ချဒ် ချပ် ဂါတ် ဂျတ် ဂျပ် ငတ် စပ် စပ်က - စပ်တ - စပ်မ - ဆဋ် ဆတ် - ဆတ်က ဆတ်ခ - ဆတ်တ - ဆပ် - ဆပ်ပ - ဇာတ် - ဇာတ်က ဇာတ်ကြီး ဇာတ်ကြော - ဇာတ်ကွ ဇာတ်ခ - ဇာတ်စ ဇာတ်ဆ - ဇာတ်န ဇာတ်ပ - ဇာတ်မ - ဇာတ်ရ ဇာတ်လ - ဇာတ်ဝ ဇာတ်သ - ဇာတ်အ ဉတ် ဉာသ် ညပ် ညှပ် - ညှပ်ခ - ညှပ်အ တတ် - တတ်န - တတ်အ sounds like တတ် တပ် တပ်က - တပ်င တပ်စ - တပ်တ တပ်ထ - တပ်န တပ်ပ - တပ်မ - တပ်ရ - တပ်အ ထတ် ထပ် ထပ်က - ထပ်ဆ - ထပ်တ ထပ်ထ - ဒသ် ဒြပ် ဓာတ် - ဓာတ်က ဓာတ်ခ - ဓာတ်င ဓာတ်စ ဓာတ်ဆ - ဓာတ်န ဓာတ်ပ ဓာတ်ဖ - ဓာတ်ဘ ဓာတ်မ - ဓာတ်ရ ဓာတ်လ - ဓာတ်အ နတ် - နတ်က နတ်ခ - နတ်တ - နတ်န နတ်ပ - နတ်မ နတ်ယ - နတ်ဝ နတ်သ နတ်သက် - နတ်အ နပ် နှတ် နှပ် ပါဌ် ပတ် ပတ်က - ပတ်တ - ပတ်တီး - ပတ်ပ - ပတ်လ - ပါဒ် ပပ် ပဗ် ပျပ် ပြတ် - ပြတ်စ - ပြတ်ရ - ပြသ် ဖတ် - ဖတ်ရ - ဖျတ် ဖျပ် ဖြတ် ဖြတ်က - ဖြတ်ည - ဖြတ်န ဖြတ်ပ - ဗျဂ် ဗျတ် ဗျပ် ဗြတ် ဗဒ် ဘတ် မတ် - မတ်ခ - မတ်တ မတြာ - မပ် မြတ် မှတ် - မှတ်က မှတ်ခ - မှတ်တ - မှတ်မ - ယာဒ် ယပ် ရတ် ရပ် ရပ်က - ရပ်စ - ရပ်တ - ရပ်မ - ရသ် ရှပ် လတ် - လတ်တ - လဒ် လပ် လာဘ် - လာဘ်ပ - လှပ် လျှပ် - လျှပ်စ လျှပ်စစ် - လျှပ်စစ်မ - လျှပ်စစ်အ လျှပ်တ - ဝပ် သတ် - သတ်ည သတ္တ သတ္တိ သတ္တု - သတ္တုတ - သတ်ထ - သတ်မ - သဒ် သပ် - သပ်ပ - သဗ် သသ် သျှတ် ဟတ် ဟပ် ဟသ် အဋ် ဩဋ် ဩတ် အတ် အပ် အပ်က - အပ်ခ - အပ်င - အပ်န - အဗ် အသ်
Back to Dictionary Main Menu

Color-codes:nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, conjunctions, particles, postpositional markers, interjections.