The Free Online Myanmar-English Dictionary

👀 Browse through all the words like a real dictionary.

The Free Online Myanmar English Dictionary.

Myanmar English Dictionary

Vowel 'U'

ကု - ကုလ - ကုသ - ကူ - ကူမ - ကူး - ကူးစ - ကူးတ - ကူးန - ကျူ ကျူး - ကျူးကျော် စ - ကျူးကျော် ဝ - ကြူ ကြူး ခု ခူ ခူး ချူ ခြူး ဂု ဂူ ဂျူ ဂျူး ငု ငူ စု စုက - စုပ စုဖ - စူ - စူလ - စူအ စူး - စူးစ - ဆု ဆူ - ဆူဆ - ဆူန ဆူပ - ဆူရ - ဆူး - ဆူးပ - ဆူးအ ဇူ ညု တု တူ - တူည - တူမ - တူအ တူး ထု - ထုခ - ထူ - ထူပ - ထူအ ထူး ထူးက - ထူးဆ - ထူးတ - ထူးအ ဒု - ဒုတ - ဒုန - ဒူ ဒူး - ဒူးတ ဒူးထ - ဒူးရ - ဓူ နု - နုထ - နုပ နုဖ - နုအ နူ နူး နှူး နျူ ပု - ပုတ - ပုအ ပူ - ပူခ - ပူတ - ပူပ - ပူအ ပူး ပူးက - ပျူ ပြု ပြုက - ပြုစ - ပြုပ - ပြူ ပြူး ဖု ဖူ ဖူး - ဖူးခ - ဖူးဖ - ဖျူး ဖြူ ဖြူး ဗူ ဗူး ဗျူ ဗြူး ဘု ဘူ - ဘူမ - ဘူး - ဘူးခ - ဘူးမ - ဘူးအ မု - မုနိ - မူ မူက - မူတ - မူဘ - မူရ မူလ - မူလီ - မူး - မူးမ မူးယ - မြူ မြူး မှု မှူး မြှူ
Back to Dictionary Main Menu

Color-codes:nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, conjunctions, particles, postpositional markers, interjections.