The Free Online Myanmar-English Dictionary

👀 Browse through all the words like a real dictionary.

The Free Online Myanmar English Dictionary.

Myanmar English Dictionary

Vowel 'OME'

ကုန် ကုန်က - ကုန်စ - ကုန်တ - ကုန်ထ - ကုန်န ကုန်ပ - ကုန်ရ - ကုန်သွယ် - ကုန်အ ကုန်း ကုန်းက - ကုန်းတ - ကုန်းန ကုန်းပ - ကုန်းဘ ကုန်းမ - ကုန်းရ ကုန်းလ - ကုမ် ကုံ ကုံး ကျုံ ကျုံ့ ကျုံး ကြုံ ကြုံး ခုန် ခုံ - ခုံည - ခုံမ - ခုံး ချုန်း ချုံ ချုံ့ ချုံး ခြုံ ဂုဏ် - ဂုဏ်တ ဂုဏ်ထ - ဂုဏ်ပ - ဂုဏ်ယ - ဂုန် ဂုံ ဂျုံ ငုံ ငုံ့ ငုံး စုဏ် စုန် စုန့် စုန်း စုံ စုံက - စုံတ စုံထ - စုံး ဆုန်း ဆုံ ဆုံက - ဆုံ့ ဆုံး - ဆုံးပ ဆုံးဖ - ဆုံးမ - ဆုံးရ - ဇုန် တုဏ် တုန် တုန်း တုံ တုံ့ တုံး တုံးက - တုံးတ - တုံးပ - တုံးရ တုံးလ - ထုန် ထုံ ထုံ့ ထုံး - ထုံးက ထုံးခ - ဒုန်း ဒုံ ဒုံး - ဒုံးက ဒုံးခ - ဒုလ် နုန့် နုန်း နုံ နုံ့ နုံး နှုန်း
Back to Dictionary Main Menu

Color-codes:nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, conjunctions, particles, postpositional markers, interjections.