The Free Online Myanmar-English Dictionary

👀 Browse through all the words like a real dictionary.

The Free Online Myanmar English Dictionary.

Myanmar English Dictionary

Single Tone 'It'

ကစ် ကျစ် ကြစ် ခစ် ခေတ် - ခေတ်စ - ခေတ္တ - ခေတ်န ခေတ်ပ - ခေတ်မ - ချစ် - ချစ်စ - ချစ်တ - ခြစ် ဂစ် ဂျစ် စစ် စစ်က စစ်ကြ - စစ်င - စစ်စ စစ်ဆ - စစ်တ စစ်တက် - စစ်ထ - စစ်ပ စစ်ပျ - စစ်ပွ စစ်ဖ - စစ်မ စစ်ယ - စစ်ရ စစ်ရေး စစ်ရဲ - စစ်ဝ စစ်သ - စစ်အ ဆစ် ဆွစ် ဇစ် - ဇာစ် ညစ် - ညစ်တ - ညှစ် တစ် တွစ် ထစ် ဒစ် နစ် နှစ် - နှစ်က နှစ်ခ - နှစ်စ - နှစ်န နှစ်ပ - နှစ်ဝ နှစ်သ - ပစ် - ပစ်စ - ပစ္စည်း ပစ္စည်း ဆ - ပစ္စည်း လ - ပစ်စုတ် - ပဇ် ပဉ် ပျစ် - ပျစ်ခ - ပြစ် - ပြစ်ဒ - ဖျစ် ဖြစ် ဖြစ်က - ဖြစ်စ - ဖြစ်န - ဖြစ်ပ - ဗျစ် မစ် မဇ် မေတ္တာ မြစ် မြစ်က - မြစ်ခ - မြစ်ည - မြစ်ပ မြစ်ဖ - မြစ်လ မြစ်ဝ - မြစ်အ မျှစ် ယစ် ယဇ် ရစ် ရစ်က - ရစ်တ - ရှစ် sounds like ရှစ် လစ် - လစ်လ - လဇ် လျစ် လှစ် ဝစ် ဝေသ် သစ် သစ်က - သစ်ခ - သစ်ချ - သစ္စာ - သစ္စာန - သစ္စာမ - သစ်စေး - သစ်ဆ - သစ်တ - သစ်တော် - သစ်ထ - သစ်ပင် - သစ်မ - သစ်ရ - သစ်သီး - သစ်အ သေတ္တာ သျှစ် ဟစ် အစ် - အစ်စ အဇ်
Back to Dictionary Main Menu

Color-codes:nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, conjunctions, particles, postpositional markers, interjections.