The Free Online Myanmar-English Dictionary

👀 Browse through all the words like a real dictionary.

The Free Online Myanmar English Dictionary.

Myanmar English Dictionary

Vowel 'A'

စ - စကား - စကားကမ်း - စကားကြီး - စကားကြော - စကား ခ - စကား တ စကား ထ - စကား န စကား ပ စကား ဖ - စကား ရ စကား လ - စကားလုံး - စကားလုံး အ - စကား အ - စကီး - စကု - စကော့ - စကိတ် - စခ - စတ - စတီ - စတု - စတူ - စတေး - စတော် - စတိုင် - စတစ် - စထ - စန - စနစ် - စနစ် ပ - စနည်း - စပ - စပါး - စပိ - စပေါ် - စပုတ် - စပိန် - စပယ် - စပျစ် - စပွန် - စဖ - စမ - စမုန် - စရ - စရိုက် - စလ - စအ - စအို န စအို ပ - စအို ဝ - စာ စာက - စာကျက် - စာကြီး - စာကြည့် - စာကြမ်း - စာခ - စာဂ - စာတ - စာတန်း - စာထ - စာန - စာပ - စာပေး - စာပို့ - စာပစ် - စာပုံး - စာပြ - စာဖ - စာမ - စာမူ - စာမေး - စာမျက် - စာရ - စာရေး - စာရင်း - စာရင်း ပ - စာရင်း သ - စာရွက် - စာလ - စာသ - စာအ စား - စားက - စားတ - စားန စားပ - စားပိုး - စားပေါက် - စားပွဲ - စားဖ - စားမ - စားရ - စားလ - စားဝ စားသ - စားသုံး - စားသောက် - စားအ - စွ စွာ - ဆ - ဆခ - ဆရ - ဆရာ မ - ဆလ - ဆလံ - ဆလို - ဆလတ် - ဆလုံ - ဆလွန်း - ဆာ - ဆာရ - ဆား - ဆားဓ ဆားန - ဆားအ ဆွ ဆွာ ဇ - ဇန - ဇယ ဇရ ဇလ ဇဝ - sounds like ဇ ဇာ - ဇာတ ဇာထ - ဈာ ဉာ ည - ညတ - ညမ - ညအ ညာ - ညာလ - ညား ညှာ ဌာ
Back to Dictionary Main Menu

Color-codes:nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, conjunctions, particles, postpositional markers, interjections.